หน่วย สิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
หน่วย สิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
พลอยเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าสิ่งมีชีวิตทำอะไรได้บ้าง
หน่วย สิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
เด็กนั่งพิจารณาสังเกตภาพที่ถือว่าเป็นภาพอะไร มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
หน่วย สิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
เด็กๆช่วยกันแยกประเภทสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
หน่วย สิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
เด็กได้ออกมา check list สิ่งมีชีวิตทำอะไรได้บ้างหรือทำอะไรไม่ได้บ้าง
หน่วย สิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
สำรวจหนังสือเรียนและนิทานต่างๆเพื่อหาข้อมูลของสิ่งมีชีวิตเพิ่มเติมจากสิ่งที่รู้แล้ว
หน่วย สิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
เด็กร่วมกันสำรวจต้นไม้ ดอกไม้บริเวณโรงเรียน
หน่วย สิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
สำรวจต้นไม้ใหญ่และวัดขนาดความใหญ่ของต้นไม้ โดย เด็กๆบางกลุ่มได้ยืนเรียงกัน 6 คนบางคนจับมือต่อกันได้ 3 คน
หน่วย สิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
เด็กนำต้นไม้ ดอกไม้ ผลไม้ มาเล่าให้เพื่อนๆฟัง
หน่วย สิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
สำรวจต้นขนุนและลูกขนุนบอกความรู้สึกได้ว่ามีพื้นผิวขรุขระและเพื่อเรียนรู้ว่าต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีผลให้เรารับประทานได้
หน่วย สิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
เด็กได้ทดลองนำต้นไม้มา 4 ต้น 2 ต้นแรกให้รดน้ำกับไม่รดน้ำ อีก 2 ต้นหลังใช้ถุงพลาสติกครอบกับไม่ครอบ สังเกตผลที่เกิดขึ้น และช่วยกันคิดหาเหตุผล แล้วจึงค้นหาข้อเท็จจริงต่อไป
หน่วย สิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
การทดลองว่าต้นไม้หรือพืชต้องการน้ำจากทางรากโดยนำสีหยดใส่ลงในขวดน้ำและใส่ต้นไม้ลงไปทิ้งไว้ 1 วัน และหลังจากนั้นสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
หน่วย สิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
เด็กได้ร่วมกันปลูกพืช โดยเลือกใช้เมล็ด หัว หรือกิ่ง ตามความสนใจ
หน่วย สิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
เล่นบทบาทสมติการกินอาหารของสัตว์ต่างๆ
หน่วย สิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
ธนกำลังเล่าเรื่องเกี่ยวกับปลาให้เพื่อนฟัง
หน่วย สิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
เลือกเล่นนิทานหุ่นกระบอกโดยใช้ตัวสัตว์ต่างๆประกอบการเล่น
หน่วย สิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
เด็กร่วมกันแยกประเภทสัตว์เลี้ยง – สัตว์ป่า
หน่วย สิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
เล่นนับจำนวนขาของสัตว์และจับคู่สัตว์ที่เป็นประเภทเดียวกัน
หน่วย สิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
พี่น้อยได้นำสุนัขของคุณครูไก่มาให้เด็กสังเกตพฤติกรรมของสุนัข รวมถึงสำรวจอาหารและอุปกรณ์ในการดูแลสัตว์
หน่วย สิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
นำเนื้อสัตว์ที่สำรวจเสร็จแล้วไปต้มและสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
หน่วย สิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
หลังจากที่เด็กได้สำรวจ สัมผัส ดมกลิ่น เนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ บอกความรู้สึกที่สัมผัสได้กัน แล้วครูได้แนะนำให้นำเนื้อสัตว์แต่ละชนิดมาต้มสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
หน่วย สิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
หลังจากสำรวจและผ่านขั้นตอนการปรุงให้สุกแล้วเด็กๆได้ร่วมกันชิมอาหารโดยใช้ช้อนกลางแล้วบอกรสชาติ บอกความรู้สึกและเล่าถึงประโยชน์ของอาหารเหล่านั้น
หน่วย สิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
หลังจากต้มเสร็จ เด็กๆได้ชิมรสชาติ บอกความรู้สึกว่าอาหารแต่ละชนิดมีรสชาติที่เหมือนกัน-ต่างกันอย่างไร
หน่วย สิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
ฐานฟังเสียงเพื่อฝึกแยกแยะเสียงในระดับต่างๆได้แม่นยำ
หน่วย สิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมตามฐาน สำรวจอาหาร 5 หมู่ กลุ่มนี้ได้สำรวจอาหารหมู่ที่ 1 โปรตีน เพื่อเรียนรู้สารอาหารโปรตีนมีอยู่ในอาหารชนิดใดบ้าง
หน่วย สิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
เด็กๆสืบค้นเกี่ยวกับระบบการทำงานของร่างกายที่แข็งแรงเพราะได้รับอาหารครบ 5 หมู่
หน่วย สิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
เด็กๆร่วมสำรวจโมเดลร่างกายของมนุษย์ที่สามารถถอดชิ้นส่วนและประกอบได้
หน่วย สิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
เด็กๆได้ประกอบอาหารหลักที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่
หน่วย สิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมประกอบอาหาร "ผัดซีอิ๊ว"
หน่วย สิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
กิจกรรมการเล่นเกมศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เช่น จับคู่ภาพชิ้นส่วน การเรียงลำดับเหตุการณ์ การจัดประเภทหมวดหมู่ และต่อชิ้นส่วนให้เป็นภาพเต็ม เป็นต้น
หน่วย สิ่งมีชีวิต ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
เด็กได้เรียนรู้พยัญชนะต้นของคำ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และวาดภาพประกอบคำ