โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วย “คุณพ่อของชาติและคุณพ่อของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558

หน่วย “คุณพ่อของชาติและคุณพ่อของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพคุณพ่อของฉัน
หน่วย “คุณพ่อของชาติและคุณพ่อของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำรวจ สังเกตต้นพุทธรักษา
หน่วย “คุณพ่อของชาติและคุณพ่อของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพต้นพุทธรักษา
หน่วย “คุณพ่อของชาติและคุณพ่อของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำรวจดูธงประจำพระองค์ของในหลวงว่าเป็นอย่างไร มีสัญลักษณ์อะไรบ้าง

หน่วย “คุณพ่อของชาติและคุณพ่อของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆคิดทำบัตรอวยพรให้คุณพ่อของตนเอง
หน่วย “คุณพ่อของชาติและคุณพ่อของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆตกแต่งและเขียนคำตามแบบในบัตรอวยพรให้คุณพ่อ
หน่วย “คุณพ่อของชาติและคุณพ่อของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆทำของที่ระลึกให้คุณพ่อ
หน่วย “คุณพ่อของชาติและคุณพ่อของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ถ่ายรูปร่วมกับบัตรอวยพรและของที่ระลึกให้คุณพ่อ

หน่วย “คุณพ่อของชาติและคุณพ่อของฉัน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ถ่ายรูปร่วมกับบัตรอวยพรและของที่ระลึกให้คุณพ่อ

BACK TO TOP