โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

นิทรรศการ“วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558

นิทรรศการ“วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ฟังประวัติของพระราชินีจากฐานพระราชินีและครอบครัว
นิทรรศการ“วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆสนใจฟังเกี่ยวกับครอบครัวของพระราชินีว่ามีใครบ้าง
นิทรรศการ“วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เล่นเกมการศึกษาครอบครัวพระราชินี
นิทรรศการ“วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำรวจ สัมผัส ดอกมะลิและพวงมาลัยที่ร้อยจากดอกมะลิ

นิทรรศการ“วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ร้อยดอกมะลิจำลอง
นิทรรศการ“วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เล่นเกมการศึกษาเกี่ยวกับดอกมะลิซึ่งเป็นสัญลักษณ์วันแม่
นิทรรศการ“วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆสนใจดูเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมศิลปาชีพด้านการจักสาน
นิทรรศการ“วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆสำรวจและทดลองใช้อุปกรณ์ในการจักสานจากฐานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ

นิทรรศการ“วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆทดลองปั้นดินจากการสังเกตอุปกรณ์ต่างๆในการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพด้านการปั้น
นิทรรศการ“วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ทดลองเล่นกี่ทอผ้าเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมศิลปาชีพของพระราชินีด้านการทอผ้าไทย
นิทรรศการ“วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทำของขวัญให้คุณแม่ค่ะ
นิทรรศการ“วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทดลองทอผ้าจากกี่ทอผ้า

นิทรรศการ“วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆสำรวจผ้าไทยและทดลองใส่
นิทรรศการ“วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ทดลองปล่อยเต่าลงน้ำในฐานอนุรักษ์เต่าทะเล
นิทรรศการ“วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สืบค้นเกี่ยวกับป่าไม้ไทยจากหนังสือ
นิทรรศการ“วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้ประดิษฐ์ต้นไม้จำลอง

นิทรรศการ“วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นำต้นไม้จำลองที่ทำไปติดบนบอร์ด
นิทรรศการ“วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆตั้งใจในการนำต้นไม้ไปติดที่บอร์ด

BACK TO TOP