โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 คุณครูพูดคุยสนทนากับเด็กๆถึงเรื่องราว ในปีการศึกษาที่ผ่านมาและเด็กๆถาม-ตอบ
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กได้เรียนกิจกรรมเคลื่อนไหว เล่นจับคู่กับเพื่อนๆ ร่วมร้องเพลง สวัสดีเธอจ๋า
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เคลื่อนไหวโดยฟังสัญญาณจากกลอง
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆร่วมกันสืบค้นข้อมูลโรงเรียนจากหนังสือ ๒๐ ปี โรงเรียน แผ่นพับ ป้ายและสัญลักษณ์ของโรงเรียน

หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เริ่มต้นด้วยการทบทวนพยัญชนะกันก่อนตามลำดับ
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆร่วมกับสืบค้นข้อมูลโรงเรียน จากเว็บไซต์ของโรงเรียน
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ทำกราฟแสดงจำนวนพยัญชนะชื่อจริงของเด็กๆโดยเข้าแถวเรียงลำดับก่อน -หลัง
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กร่วมทำกราฟพยัญชนะต้นชื่อเล่น เด็กๆได้เขียนชื่อของตนเองลงในกระดาษ

หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เขียนชื่อของโรงเรียนตามแบบ
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ฟังการอธิบายในฐานพระราชประวัติในหลวงและร่วมเล่นเกมครอบครัวในหลวง
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 จีจี้เล่าเรื่องการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ผลัดกันออกมาเล่าการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน

หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจเส้นทางและสถานที่บริเวณรอบๆโรงเรียนจากแผนที่กรุงเทพ
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กร่วมกันสังเกตแผนที่และวัดระยะทางจากโรงเรียนไปยังเขตบ้านที่เด็กๆอาศัยอยู่
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจและสืบค้นข้อมูลประวัติของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆนำซองจดหมายมาจากบ้านมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าตนอาศัยอยู่เขตใด อยู่เขตเดียวกับโรงเรียนหรือไม่ อย่างไร

หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เรียนเกมตัวเลขและนับจำนวนเรียงลำดับ 1-20
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆเรียนรู้ค่าของเลข นับจำนวนบล็อกเท่ากับตัวเลข
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 งานกลุ่มของทิกเกอร์ ปัณปัณและปริ๊นเซส เรื่องการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆร่วมทำป้ายกฎระเบียบในห้องเรียนและนำเสนอผลงานจากนั้นนำไปติดไว้ในห้องเรียนเพื่อเตือนตนเอง

หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 นำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนของแต่ละคน
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ได้เรียนรู้สถานที่ใกล้โรงเรียนและมีใครทำงานในนั้นบ้างและเล่นจับคู่ภาพบุคคลกับสถานที่
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เล่าถึงอาชีพที่รู้จักและที่อยู่ในชุมชน
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เล่นบทบาทสมมติการเดินทางมาโรงเรียนผ่านสถานที่ต่างๆกันอย่างสนุกสนาน

หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจตัวเลขภายในบริเวณโรงเรียน
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจและอ่านตัวเลขจากที่โทรศัพท์บริเวณทางเดินหน้าโรงเรียน
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 บันทึกหมายเลขโทรศัพท์โดยมีเพื่อนกดตัวเลขและเขียนตามที่เพื่อนบอก
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆได้สำรวจโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือแบบต่างๆ และทดลองพูดคุยกัน เพื่อเรียนรู้เลขและสัญลักษณ์ต่างๆบนโทรศัพท์

หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ข้าวปั้นและทิกเกอร์ต่อแผ่นรูปทรงฝึกการสังเกตและสมาธิ
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ฝึกการสานกระดาษ

BACK TO TOP