โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมนิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมนิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เข้าฐานฟังการเป่าเครื่องดนตรีคือแซกโซโฟน
กิจกรรมนิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กได้ฟังเพลงพระราชนิพนธ์จากการเป่าแซกโซโฟน
กิจกรรมนิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เข้าฐานทดลองถ่ายภาพจากกล้องดิจิตอล
กิจกรรมนิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กเข้าฐานพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ ฝึกใช้กล้องถ่ายภาพเพื่อนที่กำลังดูป้ายนิเทศ

กิจกรรมนิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เล่นการเปิด ปิดน้ำในโครงการฝายชะลอน้ำ
กิจกรรมนิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กร่วมฟังคุณครูอธิบายถึงโครงการฝายชะลอน้ำของในหลวงและได้ดูอย่างใกล้ชิด
กิจกรรมนิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ชมโครงการหลวงสำรวจผลิตภัณฑ์ต่างและชิมอาหารจากโครงการหลวง
กิจกรรมนิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ครูเก๋กำลังอธิบายถึงโครงการหลวงของในหลวง และได้ทดลองชิมกันอย่างอร็ดอร่อย

กิจกรรมนิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจโครงการฝนหลวง
กิจกรรมนิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กร่วมถวายพระพรพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง
กิจกรรมนิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ทดลองเล่นกังหันน้ำชัยพัฒนาสังเกตการไหลของน้ำ
กิจกรรมนิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กได้ฟังครูอธิบายถึงการทำงานของกังหันชัยพัฒนาได้ทดลองหมุนให้เครื่องทำงาน

กิจกรรมนิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจและอ่านข้อมูลที่สนใจในฐานเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมนิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กร่วมกันถ่ายรูปจากการเข้าร่วมกิจกรรมรักในหลวง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558
กิจกรรมนิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพในหลวงของเราด้วยสีน้ำ
กิจกรรมนิทรรศการรักในหลวง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหลังเข้าชมกิจกรรมตามฐานครบแล้ว

BACK TO TOP