โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

นิทรรศการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

นิทรรศการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ร่วมกันถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
นิทรรศการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แล้วร่วมร้องเพลง “สดุดีมหาราชินี”
นิทรรศการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ชี้ชวนกันดูบอร์ดพระราชินีและครอบครัว
นิทรรศการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 จับคู่ภาพเหมือนครอบครัวพระราชินี

นิทรรศการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ให้ความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าไทย
นิทรรศการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สนใจทดลองทอผ้า ระหว่างเยี่ยมชมฐานทอผ้า
นิทรรศการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ให้ความสนใจฝนสีลายผ้าไทย
นิทรรศการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ฟังคำอธิบายเกี่ยวกับดอกไม้สัญลักษณ์วันแม่

นิทรรศการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ชี้ชวนกันดูดอกไม้สัญลักษณ์วันแม่
นิทรรศการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สนใจสังเกต ลักษณะ ของดอกมะลิที่เป็นดอกไม้ประจำวันแม่เรียน
นิทรรศการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ให้ความสนใจกับการร้อยดอกมะลิ
นิทรรศการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สนใจสังเกต สำรวจลักษณะของเครื่องปั้นดินเผา

นิทรรศการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 รู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาและได้สำรวจ สัมผัส
นิทรรศการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เรียนรู้เกี่ยวกับงานจักสาน
นิทรรศการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เรียนรู้เกี่ยวกับตอกไม้ไผ่ที่ใช้ในงานจักสานแบบต่างๆ
นิทรรศการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สนใจเปิดดูหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้ ป่าไม้จำลองการปลูกป่า

นิทรรศการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ได้เรียนรู้กับโครงการปลูกป่า เด็กๆทำต้นไม้แล้วนำไปติด
นิทรรศการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆกำลังสนุกสนานกับการเล่นเกมหาไข่เต่า
นิทรรศการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เล่นบทบาทสมมติการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยการปล่อยเต่าลงสู่ทะเล
นิทรรศการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สนใจฟังคำอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับเต่าทะเล

นิทรรศการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ประดิษฐ์ตกแต่งกรอบรูปพระราชินี

BACK TO TOP