โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆเดินสำรวจบริเวณด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์
กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 วิทยากรอธิบายเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ
กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กร่วมฟังการอธิบายจากวิทยากรเกี่ยวกับการเดินทาง ทางน้ำของทหารเรือ
กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจเรือพยุหยาตราชลมารคแบบต่างๆ

กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กร่วมสังเกตรายละเอียดของเรือพยุหยาตราชลมารค
กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ทดลองใช้พังงาเรือจำลองด้วยตนเอง
กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆดูเครื่องบินที่สามารถเดินทางได้ทั้งทางอากาศและทางน้ำโดยมีวิทยากรอธิบายให้ฟัง
กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจรถถังกันอย่างใกล้ชิด

กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กร่วมกันสำรวจปืนเที่ยงบนเรือรบจำลอง
กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สำรวจและทดลองกดปุ่มที่แผงควบคุมการเดินเรือ
กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สังเกตและวาดภาพสะท้อน
กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เด็กร่วมกันถ่ายภาพกับหัวหน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ

BACK TO TOP