โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559


พฤศจิกายน 2559


มกราคม 2560

กุมภาพันธ์ 2560

  • หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร
  • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
  • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/2

  • ทัศนศึกษา FLIGHT EXPERIENCE

  • กิจกรรมการแสดงของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3

  • กิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 3

  • กิจกรรมทำบุญโรงเรียน

มีนาคม 2560

  • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม

เมษายน 2560

  • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน

  • ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558BACK TO TOP