โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3

กิจกรรมของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560


ตุลาคม 2560

พฤศจิกายน 2560

ธันวาคม 2560


มกราคม 2561

 • หน่วยพลังงาน
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/2
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 • ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ จามจุรีย์สแควร์
 • ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
 • กิจกรรมสังสรรค์ครอบครัวกุ๊กไก่ ครั้งที่ 13

กุมภาพันธ์ 2561

 • หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/2
 • ทัศนศึกษาบ้านครูธานี

มีนาคม 2561

 • กิจกรรมการแสดงของนักเรียน
 • กิจกรรมทำบุญโรงเรียน
 • กิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน

เมษายน 2561

 • รับเลี้ยงปิดเรียนภาคปลาย

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559


พฤศจิกายน 2559


มกราคม 2560

กุมภาพันธ์ 2560

มีนาคม 2560

 • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม

เมษายน 2560

 • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน

 • ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

BACK TO TOP