โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมของโรงเรียน ปีการศึกษา2559

พฤษภาคม2559

 • กิจกรรมประชุมผู้ปกครองกลุ่มใหญ่
 • ผู้ปกครองนักเรียนใหม่เฝ้า 3 วัน

มิถุนายน2559

สิงหาคม2559

 • นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
 • โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน

กันยายน2559

 • กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กลุ่มย่อย ภาคต้น

ตุลาคม2559

 • เปิดเรียนภาคพิเศษ

พฤศจิกายน2559

 • เปิดเรียนภาคปลาย

ธันวาคม2559

 • นิทรรศการ รักในหลวง
 • นิทรรศการการเรียนรู้แบบ Project Approach

กุมภาพันธ์2560

 • กิจกรรมการแสดงของนักเรียน
 • กิจกรรมทำบุญโรงเรียน

มีนาคม2560

 • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม

เมษายน2560

 • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน
 • ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2560

BACK TO TOP