โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

10. ภาษาไทยในห้องเรียน

การเรียนรู้ภาษาไทย เด็กจะได้เรียนรู้การพูด ฟัง และเริ่มอ่าน – เขียน โดยยึดความสนใจของเด็กเป็นหลัก เด็กเข้าใจว่าภาษาไทยมีใช้ในชีวิตประจำวัน มีประโยชน์กับตน เด็กใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร เล่าเรื่อง เด็กเห็นคำภาษาไทยในชีวิตประจำวัน เด็กเขียนตามแบบ และเด็กฝึกอ่าน - เขียน อย่างเห็นประโยชน์และมีความหมายต่อเด็กๆ