โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

11. ภาษาอังกฤษในห้องเรียน

เด็กเรียนรู้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนด้วยวิธีต่างๆ ทั้งด้านการฟัง พูด เขียน และอ่าน