โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

11. ภาษาอังกฤษในห้องเรียน

เด็กเรียนรู้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนด้วยวิธีต่างๆ ทั้งด้านการฟัง พูด เขียน และอ่าน