โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

12. คณิตศาสตร์

เด็กเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยเชื่อมโยงกับสิ่งใกล้ตัวเด็ก ทำให้เห็นความสำคัญของคณิตศาสตร์ และต้องการที่จะเรียนรู้ ภูมิใจที่ได้รู้ เด็กเรียนรู้การนับรู้จักตัวเลขและจำนวนโดยการสังเกตุและการใช้สิ่งต่างๆรอบตัวเป็นสื่อ เด็กๆฝึกเขียนตัวเลขตามจำนวนของสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างมีความหมายต่อตัวเด็ก นอกจากนั้นเด็กยังได้เรียนรู้เรื่องรูปทรงเรขาคณิต และฝึกทักษะการรับรู้ทางด้านมิติสัมพันธ์ควบคู่กันไปอย่างสนุกสนาน เป็นธรรมชาติ