โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

19.การเล่นสำรวจ สืบค้นนอกห้องเรียน

เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การเรียนู้นอกห้องเรียนช่วยเปิดโลกกว้างให้แก่เด็ก ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน