โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

19.การเล่นสำรวจ สืบค้นนอกห้องเรียน

เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การเรียนู้นอกห้องเรียนช่วยเปิดโลกกว้างให้แก่เด็ก ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน