โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

2. ครูรับฟังนักเรียน และให้ความรักความอบอุ่นแก่เด็กทุกคนอย่างเสมอภาค

ครูเปิดโอกาสให้เด็กได้ถ่ายทอดความรู้ ความนึกคิด และความเห็น ของตนเองทั้งในกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก และรายบุคคล ครูพูดคุย สัมผัสเด็กทุกคนทุกวัน และการเรียนการสอนก็จะมีทั้งกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก และรายบุคคล ตามความเหมาะสม