โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

2. ครูรับฟังนักเรียน และให้ความรักความอบอุ่นแก่เด็กทุกคนอย่างเสมอภาค

ครูเปิดโอกาสให้เด็กได้ถ่ายทอดความรู้ ความนึกคิด และความเห็น ของตนเองทั้งในกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก และรายบุคคล ครูพูดคุย สัมผัสเด็กทุกคนทุกวัน และการเรียนการสอนก็จะมีทั้งกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก และรายบุคคล ตามความเหมาะสม