โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

22. นิทรรศการ

โรงเรียนจัดนิทรรศการให้เด็กๆได้เข้าฐานต่างๆเพื่อสืบค้นข้อมูลตามหน่วยการเรียนรู้ และช่วง เทศกาลต่างๆ