โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

24. การเล่นทราย และน้ำ

เป็นการเล่นที่เด็กจะเรียนรู้ ทั้งด้านคณิตศาสตร์ เรขาคณิต ภาษา และวิทยาศาสตร์ อย่างบูรณาการ โดยการลงมือและรับประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรงด้วยตนเอง