โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

24. การเล่นทราย และน้ำ

เป็นการเล่นที่เด็กจะเรียนรู้ ทั้งด้านคณิตศาสตร์ เรขาคณิต ภาษา และวิทยาศาสตร์ อย่างบูรณาการ โดยการลงมือและรับประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรงด้วยตนเอง