โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

7. เกมการศึกษา

เกมการศึกษา มีเกมหลากหลายรูปแบบและวิธีการเล่น เป็นการฝึกการใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล ฝึกการแก้ปัญหา รู้จักแยกหรือจัดหมวดหมู่ รู้จักจำแนกด้วยสายตา ฝึกให้รู้จักกฎกติกาในการเล่น รู้จักรอคอย ฯลฯ