โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

8. ตัวต่อสร้างสรรค์

ตัวต่อสร้างสรรค์ ตัวต่อสร้างสรรค์ ช่วยให้เด็กเกิดความเข้าใจในเรื่องพื้นที่ การรวมการเพิ่ม การลด ซึ่งเป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และในการเล่นตัวต่อสร้างสรรค์ เด็กได้มีโอกาสเสริมสร้างจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์