โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

8. ตัวต่อสร้างสรรค์

ตัวต่อสร้างสรรค์ ตัวต่อสร้างสรรค์ ช่วยให้เด็กเกิดความเข้าใจในเรื่องพื้นที่ การรวมการเพิ่ม การลด ซึ่งเป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และในการเล่นตัวต่อสร้างสรรค์ เด็กได้มีโอกาสเสริมสร้างจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์