โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

9. บทบาทสมมติ

บทบาทสมมุติ เป็นวิธีการสำคัญตามธรรมชาติของเด็กในการเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลและเหตุการณ์ต่างๆที่เด็กสนใจ เด็กได้เลียนแบบสิ่งที่เห็น เลียนแบบผู้ใหญ่ เพื่อความเข้าใจในบุคคลและเหตุการณ์รอบตัว ได้เล่น ร่วมมือและคิดไปพร้อมกับเพื่อนๆ และพัฒนาทักษะทางภาษา