กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3

การสอนภาษาอังกฤษในชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 นี้ เด็กๆยังคงสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษภาคพิเศษ วันละ 1 ชั่วโมง 4 วันต่อสัปดาห์ อีกทั้ง ยังมี Intensive Course ให้เรียนเพิ่มได้อีกวันละครึ่งชั่วโมง สำหรับเด็กที่ต้องการไปเข้าโรงเรียน International Schools ต่างๆ

ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 นั้น โรงเรียนเพิ่มการใช้เทคนิค TPR (Total Personal Response) เข้าไปด้วยมากขึ้น ในช่วง 2 ปีนี้ โรงเรียนถือว่าเด็กๆเรียนรู้ในห้องเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ แต่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสาร ดังนั้นเด็กๆจะได้ สังเกต สำรวจ ทำการทดลอง ทำศิลปะ ควบคู่ไปกับการร้องเพลง ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในขณะเดียวกันเด็กก็ได้ความรู้ความเข้าใจในโลกรอบตัวของเด็กทั้งด้านสุขอนามัย ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯลฯ และเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ อย่างมีความหมายต่อตนเองมากขึ้น

ในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษในชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สอนโดยครูเจ้าของภาษา 2 คน คือ ครู Rick และ ครู Beth เป็นไปในลักษณะของ team teaching เด็กได้รับการเอาใจใส่ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น และโอกาสที่จะได้รับฟัง ได้พูด ภาษาอังกฤษกับครูก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน เด็กๆสนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษที่อนุบาลกุ๊กไก่โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
3810 ถนนพระราม 4 , แขวงคลองตัน เขตคลองเตย, กรุงเทพ, 10110 โทรศัพท์: +66 (0) 2 249-0081-3 / แฟกซ์: +66 (0) 2 249-4001
Kukai Kindergarten
3810 Rama 4 Road, Klongton, Klongtoei, Bangkok, 10110, Thailand Tel.: +66 (0) 2 249-0081-3 / Fax: +66 (0) 2 249-4001