โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เอกปฐมวัยมาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เอกปฐมวัย มาดูงานด้านการบริหารของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553

BACK TO TOP