โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ มะพร้าว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ มะพร้าว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2	ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัวด.ช.ดนัยณัฎฐ์ รัตนิน (ดอน)
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ มะพร้าว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2	ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัวด.ช.ฐิรวิชญ์ จุฑากอเกียรติ (ฮิวโก้)
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ มะพร้าว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2	ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัวด.ช.ไวเอ็ด บรอนซั่น (ไวเอ็ด)
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ มะพร้าว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2	ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัวด.ญ.เวนิส กาญจนศักดิ์ชัย (ปลาทู)

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ มะพร้าว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2	ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัวด.ญ.ศรัณย์พร เลิศกังวาลไกล (มีอา)
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ มะพร้าว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2	ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัวด.ญ.ณิชฌาณันท์ เอื้ออารีมิตร (ณิชฌา)
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ มะพร้าว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2	ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัวด.ช.ตะวัน เครือวาณิชกิจ (ตะวัน)
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ มะพร้าว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2	ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัวด.ช.ชวกร ชัมพุนท์พงศ์ (เท็ดดี้)

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ มะพร้าว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2	ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัวด.ช.ภวิศ วิจิตร์ (มิลาน)
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ มะพร้าว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2	ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัวด.ช.ภคณัท นิลายน (ภูมิ)
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ มะพร้าว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2	ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัวด.ญ.อชิรญา แสงโอภาส (เอญา)
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ มะพร้าว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2	ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัวด.ญ.พริมา สุคนธมาน (พริม)

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ มะพร้าว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2	ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัวด.ช.สักกะ ฤกษ์มงคลวิทย์ (ทิง)
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ มะพร้าว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2	ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัวด.ญ.อริญรดา โสตถิปิณฑะ (แสนดี)
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ มะพร้าว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2	ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัวด.ญ.จิตาพัชญ์ ชัยกิตติศิลป์ (เบเน่)
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ มะพร้าว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2	ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัวด.ช.ภีท-ด.ช.ภีม อิทธิระวิวงศ์

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ มะพร้าว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2	ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัวด.ญ.ณพัชญ์ปภา ปัณณราช (เปตอง)
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “ มะพร้าว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2	ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 ครอบครัวด.ช.แม๊กซ์ คุณวัฒน์ ปัณณราช (แม๊กซ์)

BACK TO TOP