ระเบียบการ
1. การรับนักเรียน
 • รับเฉพาะนักเรียนไปกลับ ทั้งชาย-หญิง อายุ 2 - 6 ปี
 • ต้องมีผู้ปกครองนำมาฝากด้วยตนเอง
 • การบรรจุนักเรียน จะถือตามอายุ และความสามารถ
2. การรับสมัคร      ดาวน์โหลด : ใบสมัคร
 • โปรดนำสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร) มาด้วย
 • โปรดนำใบรับรองแพทย์มาด้วย
 • รูปถ่ายเด็ก 3 รูป
 • ค่าสมัครแรกเข้า *สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
3. เวลาเรียน
 • ตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 15.00 น.
4. ภาคเรียน แบ่งออกเป็น 2 ภาค
 • ภาคต้น 20 พ.ค. ถึง 30 ก.ย..
 • ภาคปลาย 1 พ.ย. ถึง 28 ก.พ..
5. วันหยุด
 • หยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์ และวันอาทิตย์)
 • หยุดตามวันหยุดราชการ และหยุดประจำภาค
 • หยุด ระหว่างภาค ภาคละ 2 วัน
6. การเลื่อนชั้น
 • ไม่มีการสอบ แต่จะพิจารณาตามอายุและความสามารถของนักเรียน
7. ค่าใช้จ่าย
 • ค่าเล่าเรียน อาหาร และเบ็ดเตล็ด
 • ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียนปี
  *สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
8. การชำระค่าเล่าเรียน และค่าอาหาร
 • นักเรียนเข้าใหม่ จะต้องชำระเงินทั้งเทอมในวันสมัคร ภาคต่อ ๆ ไปโปรดชำระเงินภายในเวลาที่โรงเรียนกำหนดและแจ้งให้ทราบในแต่ละภาค
9. นักเรียนแรกเข้า
 • ทางโรงเรียนให้บิดา หรือ มารดาเท่านั้น อยู่เฝ้าเด็กได้ 3 วัน (ห้ามคนเลี้ยงเด็กเฝ้าแทนอย่างเด็ดขาด) และให้รับเด็กกลับบ้านครึ่งวันในสัปดาห์แรก หรือตามเวลาที่โรงเรียนกำหนดและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ นับแต่วันเปิดภาคเรียนสำหรับนักเรียนใหม่
10. การหยุด
 • นักเรียนคนใดเป็นโรคติดต่อ จะต้องหยุดเรียนจนกว่าจะหาย
 • ถ้านักเรียนหยุดเรียนเพราะป่วย หรือเหตุอื่น ต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบในวันนั้นทางโทรศัพท์
11. การรับ - ส่ง
 • ทางโรงเรียนจะออกบัตรรับนักเรียนให้กับผู้ปกครองของนักเรียนแต่ละคน
 • ผู้ที่มารับจะต้องแสดงบัตรแก่ครูเวรทุกครั้งที่มารับ
 • ผู้ปกครองจะต้องเรียกบัตรคืนจากผู้ที่รับมอบบัตรไว้ มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ ถ้ามีผู้นำบัตรมาแอบอ้างรับนักเรียน
 • ถ้าบัตรสูญหายหรือฉีกขาด ผู้ปกครองต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเพื่อออกบัตรใหม่ และ นำบัตรเก่ามาใช้ไม่ได้เป็นอันขาด
 • ทางโรงเรียนจะไม่ให้เด็กกลับกับผู้ที่ไม่มีบัตรมาแสดง
12. การแต่งกาย
 • ชุดนักเรียน ชุดพละ ทางโรงเรียนมีจำหน่ายตามแบบที่โรงเรียนกำหนด
 • เสื้อนอน 1 ชุด (ไม่จำกัดแบบ) ต้องนำมาทุกวัน
 • เสื้อเปลี่ยนกลับบ้านต้องนำมาทุกวัน วันละ 1 ชุด
 • ห้ามนักเรียนแต่งเครื่องประดับที่มีค่า ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบถ้าเกิดการสูญหาย
13. เครื่องใช้
 • เครื่องใช้ทุกชิ้น จะต้องมีชื่อนักเรียนติดอยู่ให้เห็นได้อย่างชัดเจน (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถุงเท้า รองเท้า ผ้าเช็ดหน้า) ถ้านักเรียนคนใดไม่ปฏิบัติตาม ทางโรงเรียนไม่รับผิดชอบถ้าเกิดการสับสนหรือสูญหาย
 • แปรงสีฟัน นำมาภาคละหนึ่งครั้ง
 • ยาสีฟัน แป้งกระป๋อง สบู่ นำมาภาคละ 1 ครั้ง
 • รองเท้าแตะยาง 1 คู่ และหวี หรือแปรงแปรงผม 1 อัน ในแต่ละปีการศึกษา
 • ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าเช็ดตัว และถุงสำหรับใส่เสื้อผ้า ทางโรงเรียนจัดหาและติดชื่อให้เสร็จเรียบร้อย เพื่อความสะดวกของผู้ปกครองและความเป็นระเบียบ (ราคาชุดละ__________ บาท)
14. อาหาร
 • 9.30 - 10.00 น. ผลไม้ตามฤดูกาล
 • 11.30 - 12.00 น. อาหารกลางวัน และขนมหวาน
 • 14.30 - 15.00 น. นม และขนมปังต่าง ๆ
15. การลาออก
 • เมื่อจบชั้นอนุบาลปีที่ 3 นักเรียนจะได้รับใบรับรอง อนึ่ง หากนักเรียนเป็นโรคติดต่อหรือขาดเรียนนานเกินสมควร ทางโรงเรียนมีสิทธิจำเป็นต้องขอให้ลาออก หรือให้ออกโดยปริยาย


โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
3810 ถนนพระราม 4 , แขวงคลองตัน เขตคลองเตย, กรุงเทพ, 10110 โทรศัพท์: +66 (0) 2 249-0081-3 / แฟกซ์: +66 (0) 2 249-4001
Kukai Kindergarten
3810 Rama 4 Road, Klongton, Klongtoei, Bangkok, 10110, Thailand Tel.: +66 (0) 2 249-0081-3 / Fax: +66 (0) 2 249-4001